Tawa

Get natural iron rock tawa online at a reasonable price in India on Nuteva. We supply all variety of iron tawas like tawa oven, tawa kadai, tawa pan, dosa tawa pan and Appam kadai.